Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool Bas Verleg, zowel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van de rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:
ARTIKEL 1
1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
1.2 Het praktijkexamen wordt uitsluitend door de rijschool gereserveerd in onderling overleg met de leerling en wederzijds goedvinden.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
1.6 De rijschool draagt zorg voor een schoon en deugdelijk voertuig.

DE KANDIDAAT / LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:
ARTIKEL 2
2.1 Om autorijlessen te volgen moet de leerling ten minste 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag tot 24 uur voor aanvang van de rijles, de les afzeggen of verschuiven. Anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. De afmelding dient telefonisch te geschieden.
2.4 Een les die binnen 24 uur wordt afgezegd door de leerling, wordt in geval van een dringende reden niet in rekening gebracht. Onder een dringende reden wordt verstaan: het overlijden van een naast familielid of een spoedopname in het ziekenhuis van de leerling zelf. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname (waarbij je weet dat je opgenomen wordt), maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven, verandering van werktijden, schoolrooster of vakantie.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Eigen Verklaringen ten behoeve van het CBR worden door de leerling naar waarheid ingevuld. De inhoud van deze verklaringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de leerling en/of het ouderlijk gezag.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lespakketten) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 3
3.1 Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.
3.2 Voor betalingen van lespakketten en/of lesfacturen dient de betaling uiterlijk 2 weken na de factuurdatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.
3.3 Lespakketten mogen in 2 termijnen betaald worden.
3.4 Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
3.4.1 Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvangt de leerling 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €20) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
3.4.2 De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.5 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt de rijschool een incassobureau in. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de leerling.
3.6 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en hij/zij behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut is, dan heeft de leerling recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uurprijs.
3.7 Lespakketten (of delen daarvan) of reeds betaalde lesgelden/facturen die zijn aangeschaft worden, bij vroegtijdige beëindiging van de rijopleiding, niet gecrediteerd.
3.8 CBR-kosten voor tussentijdse toets en/of (her)examen dienen altijd voor aanvang van de CBR-activiteit op de rekening van de rijschool te staan. Indien hier niet aan voldaan is, zal de activiteit geen doorgang hebben. Eventueel kunnen de op de activiteit betrekking hebbende kosten, ook nog voor aanvang contant voldaan worden bij de instructeur.

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:
ARTIKEL 4
4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen- en terugreis te berekenen tegen het reguliere lestarief.

BEËINDIGEN VAN DE RIJLESSEN EN LESPAKKETTEN:
ARTIKEL 5
5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van rijlessen te doen ontbinden als: 5.1.1 de rij-instructeur sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)
5.1.2 de rij-instructeur sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de voortgang van de lessen.

AANVULLENDE AFSPRAKEN:
ARTIKEL 6
6.1 De rijschool kan, indien het nodig is, aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze worden dan schriftelijk vastgelegd.
6.2 Deze algemene voorwaarden zullen onverkort op al onze diensten van kracht zijn.
6.3 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets en/of rij(her)examen afgelegd worden.

LESPAKKETTEN:
ARTIKEL 7
7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief.
7.2 De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het lespakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden door de leerling).

VRIJWARING:
ARTIKEL 8
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken: 8.1.1 De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico tenzij de leerling meerdere keren is gewaarschuwd over zijn gedrag.
8.1.2 Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
8.1.3 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol, drugs of een combinatie hiervan of een andere stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
8.1.4 Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk vermeld op de verpakking van de medicatie, dan wel in de bijsluiter. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 De leerling is verplicht aan te geven als hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling deze informatie heeft achter gehouden en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

KLACHTENAFHANDELING
ARTIKEL 9
Deze procedure beoogt het herstellen van de klantentevredenheid en voorkomen van herhaling. Dit om zodoende tot verbetering te komen middels het doorvoeren van corrigerende en preventieve maatregelen. De procedure bewaakt het gehele proces vanaf het indienen van een klacht tot en met het nagaan of de maatregel het gevraagde effect heeft. Hoewel wij onze uiterste best doen om de beste service te verlenen aan onze klanten, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u altijd uw ontevredenheid of uw klacht sturen naar info@rijschoolbasverleg.nl t.a.v. Bas Verleg. Van elke klacht wordt een dossier aangelegd met de aard van de klacht en de wijze van afhandeling. Na het indienen van de klacht krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. De doelstelling van Autorijschool Bas Verleg is om uw klacht zo snel mogelijk af te handelen maar uiterlijk binnen 4 weken. Afhankelijk van de ernst van de klacht zullen wij per e-mail of telefonisch contact met u opnemen en indien nodig u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Indien u zich niet kunt vinden in de afhandeling van de klacht kunt u zich altijd wenden tot de Stichting Geschillencommissie Rijscholen: https://www.degeschillencommissie.nl/contact/.

WIJZIGINGSBEDING
ARTIKEL 10
Autorijschool Bas Verleg is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal autorijschool Bas Verleg de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste één maand zitten.

ARTIKEL 11
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.